DYŻUR PEDAGOGA SZKOLNEGO

Od 1 września 2018 r.

Wtorek               8.15-11.10;     11.55-13.00

Środa                  8.15-10.10;      11.55-13.00

Piątek                 9.00-13.00


Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

· Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

· Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

· Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

· Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

· Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

· Chciałbyś z kimś porozmawiać.

· Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

· Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Do zadań pedagoga należy:

· rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych

· określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

· podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły

· wspieranie działań wychowawczych nauczycieli

· planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu

· działanie na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

· współpraca z urzędami, placówkami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży poza szkołą.

PROCEDURY PRZEPROWADZENIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH UCZNIA GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ W KIERUNKU WYSTĘPOWANIA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ W PPP

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

W przypadku potrzeby przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego ucznia w gimnazjum (od 01.09.2011 r.) lub w szkole ponadgimnazjalnej (od 01.09.2012 r.) po raz pierwszy w sprawie wydania opinii o występowaniu specyficznych trudności w uczeniu się, w tym dostosowaniu wymagań edukacyjnych i warunków egzaminacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się zachowuje się następujące procedury postępowania:

  • Wniosek może złożyć nauczyciel lub specjalista wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzący zajęcia z uczniem w szkole lub rodzice (prawni opiekunowie) albo pełnoletni uczeń.
  • Wniosek składa się do dyrektora szkoły.
  • Do wniosku musi być dołączone uzasadnienie konieczności przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego w kierunku występowania specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysortografii, dysgrafii).
  • Konieczna jest pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia dołączona do wniosku.
  • Rada Pedagogiczna danej szkoły wyraża swoją opinię na piśmie (opiniuje zasadność wykonania badań).
  • Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
  • Dyrektor szkoły informuje rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia o przekazaniu wniosku o przeprowadzenie badań diagnostycznych w PPP
  • Poradnia wyznacza terminy badania psychologicznego i pedagogicznego oraz informuje o tym szkołę.
  • Szkoła informuje o terminach badań w PPP rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (najlepiej na piśmie).

Procedury opracowano na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.