Harmonogram na stronie CKE

Komunikat  z dnia 19 czerwca 2018 r. dla uczniów

       Zespołu Szkół w Kórniku

W związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów.

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów: https://uczniowie.oke.poznan.pl/   za pomocą loginu  i hasła wygenerowanego przez OKE,   które  zdający otrzyma w sekretariacie szkoły.

 1. EGZAMIN MATURALNY
  Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu maturalnego możliwe będzie od dnia 3 lipca br.(nie wcześniej).
 2. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
  Zalogowanie do serwisu uczniów i absolwentów oraz uzyskanie informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie możliwe będzie od dnia 31 sierpnia br. (nie wcześniej).

                                                                            Emilia Stanny

Ubiegłoroczny absolwent Marcin Perdoch jako pierwszy z naszej szkoły uzyskał certyfikat Candidate European Junior Logistician.

Podstawą do przyznawania EJL był wynik egzaminów zawodowych Technik logistyk z kolejnych trzech lat:  A.30, A. 31, A. 32. Uczeń musiał uzyskać w części pisemnej minimum 70% poprawnych odpowiedzi a w części praktycznej minimum 80% poprawnych odpowiedzi

Certyfikat otrzymało 20% najlepszych uczniów IV klasy TL z 8 szkół objętych projektem pt. „ LOGISTYKA STAWIA NA TECHNIKA” – podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów zawodu technik logistyk.

INFORMACJE OGÓLNE O EGZAMINIE ZAWODOWYM 
Egzamin zawodowy:

Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym. W zawodach przedstawionych w nowej klasyfikacji wyodrębniono kwalifikacje.

Przez kwalifikację w zawodzie należy rozumieć wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia. Rolę instytucji zewnętrznych pełnią: Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okręgowych komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na terenie swojej działalności okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują, organizują i przeprowadzają zewnętrzne egzaminy zawodowe. Egzaminy oceniać będą zewnętrzni egzaminatorzy.

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

Egzamin będzie obejmował zakresem tematycznym kwalifikację, czyli liczba egzaminów w danym zawodzie będzie zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie.

 1. WYMAGANIA, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU

Uczniem, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, powinien:

1) wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego (patrz załącznik);

2) złożyć wypełnioną deklarację dyrektorowi szkoły, nie później niż na 4 miesiące przed termin

 1. STRUKTURA EGZAMINU ZAWODOWEGO

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna egzaminu

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego.

Część pisemna egzaminu zawodowego może być przeprowadzana:

 • z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin lub z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Organizacja i przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego

W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego każdy Zdający pracuje przy:

 • indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie – w przypadku gdy część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego,
 • osobnym stoliku – w przypadku, gdy część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, zwanych indywidualnymi stanowiskami egzaminacyjnymi. Odległość między indywidualnymi stanowiskami egzaminacyjnymi powinna zapewniać samodzielną pracę Zdającemu egzaminu zawodowego.

4 ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO

Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z części pisemnej egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej egzaminu

 1. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego.

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin. Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego Zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego. Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony jest w module 3. informatora.

 1. PODSTAWA UZNANIA EGZAMINU ZA ZDANY

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego)

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. zawodowego najwyższego wyniku, czyli 100%

7. WYODRĘBNIENIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Numer kwalifikacji Symbol kwalifikacji z podstawy programowej Nazwa kwalifikacji
K.1 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
K.2 A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
K.3 A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Egzamin zawodowy sesja styczeń 2020